• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

Ký tài liệu mẫu

      Đăng ký tài khoản dùng thử để trải nghiệm

Odoo - Sample 1 for three columns

Ký & ghi ngày vào tài liệu

Ký tài liệu bằng cách tải lên chữ ký, vẽ chữ ký của bạn bằng chuột hoặc nhập tên của bạn và chọn phông chữ "chữ ký" thực tế và tự động điền ngày ký.

Odoo - Sample 2 for three columns

Check box

Check box giúp người ký của bạn điền vào tài liệu của bạn cực kỳ dễ dàng, là một cách hiệu quả và thuận tiện để yêu cầu thông tin.

Odoo - Sample 3 for three columns

Thêm văn bản điền sẵn

Bạn có thể mời người ký thêm văn bản điền sẵn vào các trường. Ví dụ:  thêm thông tin liên hệ để giúp người ký dễ dàng hơn.

Odoo - Sample 1 for three columns

Liên kết ký trường thông tin

Bạn có thể tạo liên kết để thêm thông tin vào tài liệu. Tại đây, chúng tôi thêm Jane Smith và Giám đốc điều hành bằng
&Name=Jane Smith & Title = CEO.
Odoo - Sample 2 for three columns

Thực thi xác thực dữ liệu

Bạn giới hạn loại thông tin có thể được nhập vào một trường.

Ví dụ: khi tài liệu của bạn yêu cầu địa chỉ email, ngày tháng, mã zip, số điện thoại, v.v.

Odoo - Sample 3 for three columns

 Trò chuyện và ghi log

Bạn có thể  dàng xem thông tin của tài liệu theo dữ liệu thời gian thực, và trao đổi thông tin với người ky và người yêu cầu ký hồ sơ dễ dàng.


+1580

khách hàng hài lòng
khi sử dụng dịch vụ safetysigning